top of page

Polityka prywatności
Serwisu Dyntro.com

I. Wstęp

 

1. Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.dyntro.com.
W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz przechowywania danych
Użytkowników, które są gromadzone bezpośrednio od tych osób lub za pomocą Plików
cookies.


2. Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się zgodnie z przepisami Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy o
ochronie danych osobowych (dalej: „ustawa”).


3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Mateusz
Ostrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dyntro Mateusz Ostrowski, z
siedzibą pod adresem: ul. Daktylowa 23, Smolec 55-080, tel.: 784 449 868, e-mail:
mateusz.ostrowski@dyntro.com, NIP: 8961618946, REGON: 523567319. W sprawach
związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych:
Kamil Durnaś, e-mail: iod@dyntro.com.

II. Definicje
 

Administrator - Mateusz Ostrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Dyntro Mateusz Ostrowski, z siedzibą pod adresem: ul. Daktylowa 23, Smolec 55-080,
tel.: 784 449 868, e-mail: mateusz.ostrowski@dyntro.com, NIP: 8961618946, REGON:
523567319, który świadczy usługi zautomatyzowanych kampanii cold-
mailingowych business-to-business.


Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone
za pośrednictwem Plików cookie oraz innej podobnej technologii.


Polityka – niniejsza Polityka prywatności.


Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, w tym m.in. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Strona – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator świadczy usługi.


Użytkownik – podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi przez Administratora.


Pliki cookies – dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za
pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.

III. Zakres zbieranych danych


1. Strona umożliwia Panu/Pani kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie
danych indentyfikacyjnych oraz kontaktowych. Administrator gromadzi dane związane z

Pana/Pani aktywnością, jak na przykład: czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy i
zamówione usługi, cena usługi, termin zamówienia, data i źródło wizyty.
2. Dane, które są zbierane zawierają: imię, adres e-mail, numer telefonu.
3. Ponadto mogą być zbierane dodatkowe dane, takie jak informacje techniczne
(adres IP komputera, informacje dotyczące danych do logowania, informacje o
przeglądarce, dodatków w niej zainstalowanych) oraz informacje o sesji, w tym: adres
URL, z którego nastąpiło przekierowanie na Stronę, przeglądanych produktach, długości
wizyt na Stronie i aktywności na niej.
4. Strona korzysta także z Plików cookie, które mogą przetwarzać Dane osobowe.
Zasady korzystania z Plików cookie przez Administratora zostały szczegółowo opisane w
Polityce plików cookie: Polityka cookies | DYNTRO


IV. Źródło danych


Dane identyfikacyjne gromadzone są w związku z korzystaniem przez Pana/Panią ze
Strony m.in. przy zbieraniu z Plików cookie czy wysłaniu wiadomości za pośrednictwem
formularza kontaktowego.


V. Cel, podstawa prawna i termin przetwarzania danych osobowych


Dane mogą być przetwarzane w celu:
a) analizy ruchu Użytkownika na Stronie, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach
działania Strony oraz dostosowania treści do potrzeb Użytkowników na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b) umożliwienia złożenia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego,
udzielania odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenia korespondencji w celu
załatwienia sprawy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(realizacja żądań Użytkowników) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c) podjęcia działań niezbędnych do obsługi Użytkownika, w związku ze świadczeniem
usług drogą elektroniczną jako konieczność do zawarcia i wykonania Umowy (jeśli
Użytkownik wyrazi wolę zawarcia Umowy) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej
umowy lub podjętego kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;


VI. Okres przetwarzania Danych osobowych


1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania.
2. Dane osobowe są przetwarzane w szczególności przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania danych, tj:
a) w ramach przetwarzania opisanego w pkt. V lit. a powyżej - przez czas
korzystania przez Użytkownika ze Strony lub do momentu usunięcia Plików
cookies;
b) w ramach przetwarzania opisanego w pkt. V lit. b powyżej – przez okres 1
roku od dnia podjęcia kontaktu;
c) w ramach przetwarzania opisanego w pkt. V lit. c powyżej – do momentu
realizacji i rozliczenia umowy;
d) w ramach przetwarzania opisanego w pkt. V lit. d powyżej - przez czas
niezbędny do realizacji tego interesu, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do
czasu przedawnienia roszczeń pomiędzy stronami lub prawomocnego
rozstrzygnięcia sporu, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w
którym upłynie 2-letni termin od dnia wykonania umowy lub jej rozwiązania.

VII. Dobrowolność podania danych


1. Podanie danych przez Pana/Panią w celach związanych z usługą jest dobrowolne,
ale niezbędne do podjęcie kontaktu z Administratorem czy zawarcia umowy.
2. Zgodnie z zasadą minimalizacji Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie
Danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. V
powyżej.


VIII. Zarządzanie danymi i bezpieczeństwo


1. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych w celach
komercyjnych.
2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które są
uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, dane mogą być
udostępnione również kurierom, kancelariom prawnym, agentom, księgowym oraz
podmiotom prowadzącym serwer pocztowy.
3. Dane mogą być udostępnione pracownikom, członkom kadry kierowniczej,
dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów realizacji usługi.
4. Dane gromadzone przez Administratora są przechowywane w sposób
zapewniający maksymalne bezpieczeństwo. Administrator podejmuje środki ostrożności
w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu, zmianie danych osobowych.
5. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także
udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa.
7. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane
osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede
wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w
jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba
o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane
jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
8. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego
podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania
odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane
osobowe na zlecenie Administratora.
9. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób
trzecich połączonych linkami na Serwisie Administratora. Administrator nie może
zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają Twoje Dane osobowe w sposób
niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie
prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.


IX. Prawa Użytkowników


Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a) prawo do wycofania zgody – zgodę na przetwarzanie danych osobowych można
wycofać w dowolnym momencie, poprzez kontakt z Administratorem;
b) prawo dostępu do danych osobowych – uzyskanie informacji o przetwarzaniu
danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;
c) prawo do uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych
osobowych;
d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach
marketingowych lub innych;
e) prawo do bycia zapomnianym;
f) prawo do informacji o naruszeniu danych osobowych;

g) prawo wniesienia skargi – skarga jest wnoszona do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).


X. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 lit. f i art. 14 ust. 1
lit. f RODO, dane nie będą eksportowane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.


XI. Zmiany Polityki prywatności


1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. O
wszelkich zmianach Polityki Użytkownik będzie aktywnie informowany, gdy tylko będzie
to możliwe.
2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 05.06.2024


XI. Zmiany polityki prywatności


Przyszłe i ewentualne zmiany w Polityce Prywatności będą przez Administratora
ogłaszane na Stronie. Zmiany będą obowiązywały od chwili ich publikacji na Stronie.
Korzystając ze Strony akceptujesz aktualne brzmienie Polityki Prywatności.

bottom of page